colegios en peru : 105
 1. nido 711
 2. nido 712
 3. nido 713
 4. nido 715
 5. nido 716
 6. nido 717
 7. nido 717
 8. nido 718
 9. nido 718
 10. nido 719
 11. nido 719
 12. nido 72
 13. nido 72 santa rosa
 14. nido 720
 15. nido 720
 16. nido 721
 17. nido 721
 18. nido 722
 19. nido 722
 20. nido 723
 21. nido 723
 22. nido 724
 23. nido 724
 24. nido 725
 25. nido 726
 26. nido 727
 27. nido 728
 28. nido 728
 29. nido 729
 30. nido 73
 31. nido 73 previ
 32. nido 730
 33. nido 730
 34. nido 731
 35. nido 731
 36. nido 732
 37. nido 732
 38. nido 733
 39. nido 733 soncco
 40. nido 734
 41. nido 734 sunchubamba
 42. nido 735
 43. nido 736
 44. nido 736
 45. nido 737
 46. nido 737
 47. nido 738
 48. nido 739
 49. nido 739
 50. nido 74
 51. nido 74 los proceres
 52. nido 740
 53. nido 741
 54. nido 741
 55. nido 742
 56. nido 743
 57. nido 743
 58. nido 744
 59. nido 745
 60. nido 746
 61. nido 747
 62. nido 748
 63. nido 749
 64. nido 75
 65. nido 75 - maura rosa
 66. nido 750
 67. nido 751
 68. nido 752
 69. nido 753
 70. nido 754
 71. nido 755
 72. nido 756
 73. nido 757
 74. nido 758
 75. nido 759 - accha accha
 76. nido 76
 77. nido 76
 78. nido 76
 79. nido 760 micaela bastidas
 80. nido 761
 81. nido 761
 82. nido 762
 83. nido 762
 84. nido 763
 85. nido 763 - huamaruro
 86. nido 764
 87. nido 764
 88. nido 765
 89. nido 765
 90. nido 766
 91. nido 766
 92. nido 767
 93. nido 767
 94. nido 768
 95. nido 769
 96. nido 769
 97. nido 77 albino herrera
 98. nido 770
 99. nido 770
 100. nido 771
 101. nido 772
 102. nido 773
 103. nido 774
 104. nido 775
 105. nido 775
 106. nido 776
 107. nido 776
 108. nido 777
 109. nido 777
 110. nido 778
 111. nido 778
 112. nido 779
 113. nido 779
 114. nido 78
 115. nido 78
 116. nido 780
 117. nido 780
 118. nido 781
 119. nido 781
 120. nido 782
 121. nido 782 vista alegre alta
 122. nido 783
 123. nido 783 vista alegre b
 124. nido 784
 125. nido 784 villa salvador
 126. nido 785
 127. nido 785 ubiato
 128. nido 786
 129. nido 786 ivanquiriari
 130. nido 787
 131. nido 787 kapiroshiato
 132. nido 788
 133. nido 788 helares
 134. nido 789
 135. nido 789 nueva esperanza
 136. nido 79
 137. nido 79 los angeles de sarita
 138. nido 790
 139. nido 790 santa fe
 140. nido 791
 141. nido 791 los angeles
 142. nido 792
 143. nido 792 union rosales
 144. nido 793
 145. nido 793 manitea alta
 146. nido 794
 147. nido 794 qorichayoc
 148. nido 795
 149. nido 795 sirenachayoc
 150. nido 796
 151. nido 796 union vista alegre
 152. nido 797
 153. nido 797 huayanay
 154. nido 798
 155. nido 798 palestina alta
 156. nido 799
 157. nido 799 manitinkiari
 158. nido 80
 159. nido 80
 160. nido 800
 161. nido 800 betel
 162. nido 801
 163. nido 801 kintiarina alta
 164. nido 802
 165. nido 802 sector miguel grau
 166. nido 803
 167. nido 803
 168. nido 803 manitea baja
 169. nido 804
 170. nido 804
 171. nido 804 pueblo libre
 172. nido 805
 173. nido 805
 174. nido 805
 175. nido 806
 176. nido 806
 177. nido 806
 178. nido 807
 179. nido 807
 180. nido 807
 181. nido 808
 182. nido 808
 183. nido 809
 184. nido 809
 185. nido 81
 186. nido 81
 187. nido 81 - jorge chavez
 188. nido 810
 189. nido 810
 190. nido 811
 191. nido 811 cusibamba baja
 192. nido 812
 193. nido 812
 194. nido 813
 195. nido 813
 196. nido 813
 197. nido 814
 198. nido 814
 199. nido 815
 200. nido 815
 201. nido 816
 202. nido 816
 203. nido 817
 204. nido 817
 205. nido 818
 206. nido 818
 207. nido 819
 208. nido 819
 209. nido 82
 210. nido 82 - pastorcitos de oquendo
 211. nido 820
 212. nido 820
 213. nido 821
 214. nido 821
 215. nido 821038
 216. nido 82104
 217. nido 821055
 218. nido 82106
 219. nido 821060
 220. nido 82107
 221. nido 821112 santa rosa de lima
 222. nido 821114
 223. nido 821138
 224. nido 82119
 225. nido 821203
 226. nido 821297
 227. nido 821301
 228. nido 821350
 229. nido 82156
 230. nido 82185
 231. nido 822
 232. nido 822
 233. nido 82215
 234. nido 82287
 235. nido 823
 236. nido 823
 237. nido 82343
 238. nido 824
 239. nido 824
 240. nido 82435-amp.sec.5
 241. nido 82443
 242. nido 82479
 243. nido 825
 244. nido 825
 245. nido 82584
 246. nido 826
 247. nido 826
 248. nido 82620
 249. nido 827
 250. nido 827